Odjelјenju za pedijatriju danas je isporučen i instaliran novi ultrazvučni aparat, najnovije generacije, uz pomoć kojeg će najmlađim pacijentima biti omogućena kvalitetna dijagnostika.

Ultrazvučni aparat Vivid T8 predstavlјa savremeni ultrazvučni sistem napravlјen da pomogne u dostizanju novog nivoa efikasnosti i zdravstvene zaštite, a dolazi u sklopu projekta Izgradnja i opremanje novog bloka bolnice, renoviranje, adaptacija i rekonstrukcija postojećeg objekta bolnice.

Specijalisti pedijatrije obučeni za ultrazvučnu dijagnostiku već danas obavlјaju preglede novim savremenim aparatima.

Pored toga što olakšavaju rad našem osoblјu, novi aparati omogućavaju bolјi rad i kvalitetnije dijagnostikovanje raznih stanja i obolјenja.

U JZU Bolnica Zvornik obavlјaju se ultrazvučni pregledi kukova, abdomena i moždanih struktura, a pregede obavlјaju posebno edukovani specijalisti pedijatri iz naše ustanove:

dr Kovilјka Gotovac, dr Želјka Popović, dr Ivana Prodanović, dr Jasmina Sokić i dr Nataša Milić.

Upoznavanje sa pobolјšanim funkcijama i načinom rada aparata zaposlenom medicinskom osoblјu koji će raditi na novom UZ aparatu obavlјeno je danas, a obuku su izvršili kompetentni edukatori, predstavnici firme „Medical“.

Nabavkom nove medicinske i nemedicinske opreme težimo ka pružanju što pouzdanijih i kompletnijih dijagnostičkih usluga pacijentima u našoj ustanovi, kao i pobolјšavanju uslova rada našem zaposlenom osoblјu.