Ljubica Rikić
Ljubica Rikićdipl. ing. mašinstva
Rukovodilac službe
Dalimirka Panić dipl. ecc
Dalimirka Panić dipl. eccmenadžer kvaliteta

Telefon: 056/211-115

mail: obzvkvalitet@teol.net

Služba kontinuiranog unapređenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga obavlja poslove obezbjeđenja kontinuirane usaglašenosti kvaliteta usluga i rada Bolnice sa svim relevantnim standardima; planiranje i sprovođenje obuke zaposlenih za primjenu sistema menadžmenta kvalitetom, za unapređenje kvaliteta i za primjenu referentnih standarda; planiranje i sprovođenje internih provjera učinka sistema menadžmenta i sistema kvaliteta na osnovu utvrđenih indikatora; analiza podataka o funkcionisanju uspostavljenih sistema, uočavanje problema i mogućnost za unapređenje, te utvrđivanje korektivnih i preventivnih mjera i mjera poboljšanja; organizovanje i vođenje stručnih timova za unapređenje kvaliteta, za unapređenje procesa upravljanja otpadom, za unapređenje stanja u pogledu bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu; vršenje nadzora nad sprovođenjem sistema menadžmenta i sistema kvaliteta i obavlja druge poslove iz domena svoga rada.