Odluku o otpustu pacijenta donosi nadležni lekar ili konzilijarno sa načelnikom odeljenja na čelu, na osnovu rezultata pregleda, uvida u dijagnostičke rezultate, kao i sprovedenog terapijskog tretmana. Lekar odlučuje da li će pacijenta otpustiti kući, uputiti ga u drugu zdravstvenu ustanovu ili na lečenje na drugom odeljenju bolnice, o čemu obaveštava pacijenta.