Dalibor Ivanović
Dalibor Ivanovićdipl. pravnik
Rukovodilac pravne službe

 

 

Služba za pravne poslove obavlja sve pravne poslove u okviru djelatnosti JZU Bolnice Zvornik, prati propise iz okvira zdravstva, kao i ostale propise vezane za poslovanje JZU Bolnice Zvornik, prati donošenje i izmjenu zakonskih propisa, sačinjava Ugovore o radu, kao i prijave i odjave radnika, zastupa ustanovu u sporovima kod sudova, sastavlja i podnosi tužbe, priprema nacrte i prijedloge normativnih akata i njihovo usaglašavanje sa izmjenama i dopunama Zakona, te obavlja i druge poslove u okviru svoje struke.

 

Telefon: 056/213-950

Mail: