Bolnička apoteka je klјučna komponenta zdravstvene ustanove koja pruža farmaceutsku podršku pacijentima, medicinskom osoblјu i drugim zdravstvenim radnicima u bolnici. Nјena uloga je od suštinskog značaja u obezbjeđivanju sigurne, efikasne i odgovarajuće upotrebe lijekova u bolničkom okruženju.

Bolnička apoteka JZU Bolnice Zvornik apoteka je zatvorenog tipa, namijenjena je primarno za potrebe farmakoterapijskih potražnji bolničkih odjelјenja i službi.

 

Bolnička Apoteka JZU Bolnica Zvornik broji 4 zaposlena.

Načelnica Bolničke apoteke magistar farmacije specijalista Ana Novaković Džinić na čelu je ove grupe vrijednih zaposlenih.

U sklopu službe zaposlene su i Dobrinka Stevanović magistar farmacije, Vera Cvjetinović odgovorni farmaceutski tehničar i Snježana Pelemiš farmaceutski tehničar.

Ova brojčano mala služba, a koja igra veliku i značajnu ulogu u kompletnoj ustanovi, svoj rad zasniva na odgovornosti i angažmanu svih zaposlenih.

Uvijek prijatni osmijesi i pozitivna atmosfera u službi dobrinose njihovom kvalitetnom radu.

Farmaceuti u bolničkoj apoteci često sarađuju sa lјekarima kako bi osigurali optimalnu terapiju za svakog pacijenta. To uklјučuje praćenje interakcija lijekova, nuspojava te prilagođavanje doziranja prema specifičnim potrebama pacijenta.

Bolnička apoteka je odgovorna za održavanje adekvatnog nivoa zaliha lijekova neophodnih za liječenje pacijenata unutar bolničkog sistema, takođe medicinskih potrepština i opreme, kako bi osigurale neprekidnost i snabdjevenost lijekovima kompletne bolnice.

Rad bolničke apoteke ima klјučnu ulogu u osiguravanju bezbijednosti, efikasnosti i optimalne upotrebe lijekova u bolničkom okruženju. Kroz saradnju sa medicinskim osoblјem, farmaceuti doprinose integrisanom pristupu zdravstvenoj njezi, osiguravajući da pacijenti dobiju najbolјu moguću terapiju.

Zahvalјujemo se Službi Bolničke apoteke za njihov predan i temelјan rad, koji se prožima kroz sve službe i sva odjelјenja naše ustanove, želimo im da i u budućnosti vole i adekvatno obavlјaju svoj dio posla, kako bi svim našim pacijentima bila omogućena najbolјa moguća zdravstvena zaštita.