Uprava

DIREKTOR
Ivan Popović
dipl. ecc

ZAMJENICA DIREKTORA
dr Nataša Ivanović
Endokrinolog
POMOĆNIK DIREKTORAdr Branislav Perić
Hirurg

GLAVNA SESTRA BOLNICE
Milojka Kolović
dipl. sestra